Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego (art. 8 p. 6 ustawy o dozorze technicznym).

Dozorowi technicznemu podlegają następujące urządzenia:
  • urządzenia bezciśnieniowe
  • urządzenia ciśnieniowe
  • urządzenia transportu bliskiego
  • urządzenia do odzyskiwania par paliwa

źródło: oficjalna strona Urzędu Dozoru Technicznego