Jeśli wnioskujesz o przeprowadzenie badania wypełnij poniższy wniosek w zależności od swoich potrzeb:
Urządzenia transportu bliskiego Stacje ładowania i infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń, dokumenty rejestrowe oraz ewentualne upoważnienia.

UWAGA !!! Powyższe wnioski mozna dostarczyć do UDT w następujący sposób:
  • oryginały w formie papierowej składane w Oddziałach osobiście lub za pomocą przesyłki
  • lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu eUDT https://eudt.gov.pl
Możesz także skorzystać z innych potrzebnych Ci wniosków: